MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI UAB
PATVIRTINTA:
UAB „Marijampolės pieno konservai“
 2024-01-11 įsakymu Nr. TD-24-0054

UAB „MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI”

VERSLO ETIKOS KODEKSAS

 

 

Esame didelė gamybinė įmonė, užimanti svarbią vietą Baltijos šalyse ir užsienio rinkose, todėl suprantame, kad esame atsakingi už savo veiksmus, turinčius įtaką mūsų klientams, verslo partneriams, darbuotojams, visuomenei, mus supančiai aplinkai.

Visose rinkose ir šalyse, kuriose veikiame, mes stengiamės plėtoti savo veiklą sąžiningai ir skaidriai, laikytis aukštų verslo etikos standartų.

Mūsų atsakingo verslo kryptis apibrėžia Verslo etikos kodeksas, kuriame atskleidžiame, kaip mes kuriame verslo ryšius ir laikomės elgesio standartų bendraudami su darbuotojais, klientais, partneriais, tiekėjais, valdžios ir kitomis institucijomis bei visuomene.

Šis Verslo etikos kodeksas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Vyriausybės nutarimais, UAB „Marijampolės pieno konservai“ (toliau – Bendrovė) Etikos kodeksu, lokaliais teisės aktais, įsakymais, tvarkomis ir kt., Jungtinių Tautų Pasauliniu susitarimu, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos gairėmis bei Tarptautinės darbo organizacijos ir Jungtinių Tautų konvencijas.

Šis Verslo etikos kodeksas taikomas visiems UAB “Marijampolės pieno konservai” verslo partneriams.

 

 

Verslo etika:

 

Mūsų tikslas – su verslo partneriais kurti konstruktyvius ir abipusiai naudingus ryšius. Todėl bendraujame dalykiškai, laikydamiesi verslo etikos, nepamiršdami savo tikslų. Veikiame pasitikėjimo, sąžiningumo ir susitarimų pagrindu.

Esame pasirengę užmegzti ryšius su naujais verslo partneriais, o iš verslo partnerių tikimės, kad jie sąžiningai konkuruos savo veiklos srityje.

Verslo sprendimus ir veiksmus grindžiame didžiausios naudos mūsų Bendrovei, klientams ir akcininkams principu. Todėl sprendimai negali būti priimami asmeniniais tikslais ar interesais – pastarieji negali turėti įtakos mūsų nepriklausomam ir racionaliam vertinimui.

Verslo partneriai neturėtų siūlyti mūsų darbuotojams dovanų ar kitokios naudos, kuri gali daryti įtaką Bendrovės darbuotojų objektyvumui verslo partnerių atžvilgiu.

Saugome verslo partnerių jai patikėtą konfidencialią informaciją ir naudojame ją tik tiek, kiek yra sutarta su verslo partneriu arba nustatyta įstatymuose.

Netoleruojame kyšių ar bet kokios kitos formos netinkamų naudos siūlymo ar priėmimo arba bet kokio vertingo atlygio ar bet kokios naudos tiesioginio ar netiesioginio davimo ar siūlymo.

Kyšis gali turėti materialias ir nematerialias formas: daiktai (taip pat ir pinigai), paslaugos, turtinės teisės, turtinių prievolių panaikinimas, sutaupymas nemokant ar mažiau mokant už paslaugą, pranašumo konkurencinėje kovoje įgijimas, supažindinimas su komercine paslaptimi, pelną žadančių ryšių užmezgimas ir pan.

Visų formų korupcija, kyšininkavimas, pinigų plovimas ir neteisėta ribojanti prekyba yra griežtai draudžiamos.

Verslo partneriai turi nusistatyti ir laikytis veiksmingų procedūrų, kad užkirstų kelią korupcijai, kyšininkavimui, pinigų plovimui ir neteisėtai ribojantiems prekybos praktikai visoje savo verslo veikloje. Be to, verslo partneriai privalo drausti bet kokios rūšies diskriminaciją, bauginimo, priespaudos ar priekabiavimo ir imtis aktyvių veiksmų, kad užkirstų tam kelią.

 

Santykiai su klientais:

 

Mūsų tikslas – būti pirmu pasirinkimu mūsų klientams. Tai reiškia, kad dirbame tam, kad patenkintume savo klientų poreikius ir lūkesčius, esame sąžiningi savo klientams.

Klientas – svarbiausias asmuo mūsų Bendrovėje. Laukiame savo darbo įvertinimo iš klientų. Atsižvelgiame į jų pastabas ir greitai reaguojame.

 

Santykiai su konkurentais:

 

Nesiekiame konkurencinio pranašumo neteisėtomis ar neetiškomis priemonėmis. Veikiame konkurencingose rinkose, todėl nuolat konkuruojame, laikydamiesi konkurenciją ir rinkos sąžiningą veikimą reglamentuojančių teisės aktų.

Savo konkurentų pažinimas – svarbi mūsų veiklos dalis, užtikrinanti mūsų konkurencingumą rinkoje. Apie konkurentus renkame informaciją, ją naudojame ir ja dalijamės tik teisėtomis ir etiškomis priemonėmis.

 

Darbo užmokestis ir darbo laikas:

 

Verslo partneriai turi laikytis visų su darbo užmokesčiu ir darbo laiku susijusių teisės aktų ir reglamentų bei atitinkamo verslo sektoriaus standartų. Darbo užmokestis, išmokos ir kompensacija už viršvalandžius turi atitikti bent nacionalinius teisės aktus, pramonės standartus ir kolektyvines sutartis. Bet kuriuo atveju darbo užmokesčio ir kompensacijos už įprastą darbo laiką visada turėtų pakakti būtiniesiems poreikiams patenkinti ir tam tikroms pajamoms savo nuožiūra užtikrinti.

Verslo partneriai turi mokėti teisės aktuose numatytas socialines išmokas, taip pat išmokas, į kurias darbuotojai turi teisę pagal nacionalinę teisę (pavyzdžiui, draudimo išmokas, viršvalandžių apmokėjimą ir atostoginius).

Darbo valandos, išskyrus viršvalandžius, nustatomos sutartyje ir neturėtų viršyti 48 valandų per savaitę. Viršvalandžiai turi būti savanoriški, jų neprašoma reguliariai ir rekomenduojama neviršyti 12 valandų per savaitę.

Kiekvienas darbuotojas turi teisę į poilsio dienas, kurios nustatomos remiantis įstatymais bei darbo/pamainų grafikais, taip pat teisę į kasmetines atostogas ir kitas atostogas susijusias su mokymusi, šeiminiais ir/ar asmeniniais poreikiais, darbuotojo sveikata.

 

Priverstinis darbas:

 

Neleidžiamas joks priverstinis darbas. Šis reikalavimas taikomas visiems darbuotojams, neatsižvelgiant į darbo sąlygas. Verslo partneriai turi drausti šiuolaikinę vergiją ir bet kokią į vergiją panašią veiklą.

Taip pat, verslo partneriai turi gerbti darbuotojų teisę nutraukti darbo sutartį.

 

 

Vaikų darbas ir nepilnamečių apsauga:

 

Bendrovė stengiasi suteikti galimybę dirbti nepilnamečiams asmenis iki 18 metų. Asmenys iki aštuoniolikos metų turi būti apsaugoti nuo bet kurios konkrečios rizikos jų saugai, sveikatai ar vystymuisi. Nepilnamečiams asmenims nuo keturiolikos iki šešiolikos metų leidžiama dirbti lengvus darbus, kurie dėl atitinkamų užduočių pobūdžio ir atlikimo sąlygų nekenkia nepilnamečių asmenų saugai, sveikatai, vystymuisi, netrukdo lankyti mokyklos ir mokytis pagal privalomojo švietimo ir profesinio mokymo programas, gauti švietimo pagalbą. Visais kitais atvejais, bendrovė deda pastangas, kad jauni žmonės ar vaikai būtų grąžinami į mokyklą, kad būtų patenkinti jų mokymosi poreikiai.

UAB “Marijampolės pieno konservai” griežtai laikosi principo apsaugoti nepilnamečius vaikus nuo ekonominio išnaudojimo ir bet kokio darbo, kuris gali būti pavojingas, turėti neigiamos įtakos vaiko ugdymui ar kenkti jo sveikatai ir vystymuisi.

Draudžiamas vaikų darbas. Sąvoka „vaikų darbas“ reiškia darbą, kurį atlieka vaikas, jaunesnis nei 15 metų (arba 14 metų, jei tai leidžia vietiniai teisės aktai pagal TDO konvenciją Nr. 138). Jauni asmenys iki 18 metų amžiaus negali dirbti naktinio darbo.

 

Asociacijų laisvė ir kolektyvinės derybos:

 

Bendrovės darbuotojams nedraudžiama atstovauti savo bendradarbių, kolegų, kitų darbuotojų visuomeninėse organizacijose. Darbuotojai gali steigti ar būti profesinių sąjungų nariais.

Verslo partneriai turi gerbti savo darbuotojų teisę steigti profesines sąjungas arba stoti į jas, taip pat teisę į kolektyvines derybas.

 

Darbo aplinka ir sveikata:

 

Verslo partneriai turi apibrėžti atsakomybę, nustatyti ir laikytis procedūrų, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų ir traumų, susijusių su darbu.

Mūsų Bendrovė užtikrina darbo procesų saugumą. Nuolat identifikuojame rizikas, jas vertiname ir nustatome jų kontrolės prevencines priemones. Nuolat informuojame, instruktuojame, mokome ir prižiūrime darbuotojus, kad būtų užtikrintas darbuotojų saugumas atliekant įvairius vykdomus darbus. Atsižvelgiame į sveikatai kenksmingus veiksnius ir pavojingus darbus, nuolat vertiname riziką darbo vietose ir įgyvendiname prevencines priemones.

Darbuotojams sudaromos visos sąlygos pailsėti ir pavalgyti, laikytis higienos reikalavimų.

 

Lygiateisiškumas, diskriminacija:

 

Bendrovės darbuotojai bei verslo partneriai nevaržo vieni kitų teisių, neteikia privilegijų dėl lyties, kilmės, kalbos, socialinės padėties, religijos, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų.

 

Atitiktis:

 

Verslo partneris yra atsakingas už tai, kad būtų įgyvendintas šio Verslo etikos kodekso turinys. Taip pat tikimės, kad visi partneriai turės tinkamas procedūras, užtikrinančias, kad jų produktų ir paslaugų tiekėjai laikytųsi mūsų Verslo elgesio kodekso.

Siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi Verslo etikos kodekso, pasiliekame teisę atlikti savo tiekėjų patikrinimus.

Jei tiekėjas nesilaiko šio Verslo etikos kodekso sąlygų, mes galime nutraukti verslo santykius, jei per sutartą laikotarpį pažeidimai nebus pašalinti.

© 2023 UAB “Marijampolės pieno konservai”